... om Hållbart Stockholm


 
Ett hållbart Stockholm senast år 2050, visst går det!


Med denna skrift vill vi ge en konkret bild av den hållbara staden och peka ut en möjlig väg att ta oss dit.

Vi diskuterar vilka förändringar, både på individ- och samhällsnivå, som vi tror kommer att behövas i Stockholm. Utgångspunkten är det rättvisa miljöutrymmet - den mängd naturresurer vi kan använda om vi ska klara både miljön och en rättvis global fördelning, både nu och i framtiden. Hur mycket måste vi minska resursförbrukningen? Vilka förändringar av till exempel transporter, boende, livsmedelsförsörjning och konsumtionsmönster kan bli nödvändiga? Och hur kan man få igång en sådan omställningsprocess?

Ett hållbart Stockholm är Alternativ Stads bidrag till det internationella arbetet kring rättvist miljöutrymme.
Friends of the Earth och närstående grupper i ett 40-tal länder, inklusive Miljöförbundet Jordens Vänner i Sverige, har tidigare gjort liknande studier på nationell nivå.

Kan beställas via telefon (08/643 70 51).
Uppge namn, adress och artikel.
Eller mail
40 kr + porto ca 12 kr.


Innehåll

- Bakgrund
Vad är hållbar utveckling? Hur skiljer sig miljörörelsens begrepp "miljöutrymme" eller "ekologiska fotavtryck" från de mer systemanpassade begrepp som regeringen håller sig med? Och varför är miljörörelsens begrepp de riktiga, om man strävar efter en värld där alla har samma rättigheter?

- Mark och vatten
Hur mycket mark behöver vi för att odla den mat som bör närodlas? Hur mycket mark kan tas i anspråk för fritidsändamål?

- Energi

Hur ska vi komma ner i den energiförbrukning som är globalt sett hållbar utan att vi får det sämre för den skull?

- Trafik

Hur ska vi bli kvitt den utrymmes- och energikrävande privatbilismen utan att vi blir mindre rörliga? I hur hög grad måste Stockholm byggas till och byggas om?

- Ändliga råvaror

Hur kan man skära ner materialförbrukningen till en globalt sett hållbar nivå utan att få en lägre levnadsstandard?

- Ett socialt hållbart Stockholm

Här beskriver vi hur det är de välbärgade som tar mest plats, och att följaktligen en anpassning till ett hållbart Stockholm mest går ut över dem.

- Ett demokratiskt Stockholm

Ett försök att skissera en utveckling som bygger på att folkmajoriteten genomför ett rättvisare samhälle, lokalt och globalt, som ett alternativ till den nuvarande toppstyrda utvecklingen.


Här vill vi börja
Några frågor man kan gripa tag i omedelbart: stormarknaderna, närodling, kollektivtrafik, grön energi, mer offentlig service, bevara befintliga grönområden.

Upp igen

Externa webbplatser om ett hållbart Stockholm:
Ett klick för skogen
Ett projekt för att rädda den svenska skogen så som den alltid har sett ut och därmed även bevara vår gamla fauna

Svenska Naturskyddsföreningen
om trafik, kollektivtrafik med mera