Verksamhetsberättelse 2011

Under året hölls förutom årsmötet 7 medlemsmöten. Mellan mötena fungerade samordningsgruppen, som bestod av Karin Adeström, Göran Folin, Per-Anders Jande. Jouren i lokalen var jämfört med tidigare år tämligen sporadisk. Kontakt hölls i första hand via vår Yahoo-lista och genom fyra medlemsutskick till stora listan. På webbsidan informerade vi om verksamheten, fördjupade historietexterna med bl a en historieskrivning om Almstriden. Dessutom gjordes en rad analyserande och debatterande aktuella inlägg på sidan, av i första hand Jan Wiklund.
Kassör var Liselott Falk, revisorer Birgitta Henriksson och Jan Wiklund.

Den särklassigt största aktiviteten under året var 40-årsjubiléet av Almstriden, som skedde i samverkan med aktivister från 1971. Mängder av stockholmare kunde ta del av ett digert 8-timmarsprogram från två scener på plats vid Almarna. En rad grupper och organisationer av idag kunde presentera sig och sin verksamhet. Medieuppb ådet var stort.

Vi initierade i maj en gatupicknick som i timmar blockerade en av filerna på Långholmsgatan. Ca 40 aktivister på plats.

Vi deltog flitigt i Nätverket Stoppa Förbifarten hela året med påtryckningar på politiker, info till allmänheten och en namninsamling, som inleddes i maj och avslutades i december f v b till politiker p å olika nivåer.

I övrigt deltog vi i:
+Länsstyrelsens möte om klimatpåverkan på Piperska muren i april
+Förstamaj-firandet i Kungsan med bok- och infostånd och massor av flygblad inför Almfesten.
+Stadsmuséets Kungsanjubiléum i maj
+Vattenfalls årsstämma i april
+Striden om nya Slussen
+Naturvårdsverkets Klimatforum i november
+Striden om den s k TV-eken i oktober-november

Priset till Ralph Fidlers minne gick 2011 till hyresgästerna i kvarteret Plankan för den envisa och lyckosamma kampen mot bostadsrättisering av deras bost äder. Det delades ut vid Almfesten.

Under hösten hade vi en stor diskussion om hur vi med tanke på den låga aktiviteten bland medlemmarna bäst organiserar oss. Följden blev att en ny lokalavdelning, Jordens Vänner-Stockholm, bildades vid ett möte den 13 oktober och fick hygglig styrfart. Tanken var att den nya lokalavdelningen genom att bredda dagordningen till fler frågor än de rent stadspolitiska skulle engagera och entusiasmera fler medlemmar och dra till sig nya. Samtidigt som de mest aktiva i Alternativ Stad medverkade i den nya organisationen diskuterade vi A Stads framtid; om det var dags lägga ner, ingå som undergrupp till JV-Sthlm med stadsfrågor som specialitet, eller fortsätta som en parallell organisation? Men utan att komma till skott.