Ekonomiskt är det en succé!

De oberoende utvärderingar som gjorts visar att alla farhågor vad gäller negativa ekonomiska effekter kommit på skam.

I genomsnitt uppger hantverksföretagen att deras restider minskat med ca 20%, eller uttryckt på ett annat sätt; dom hinner idag göra en extra resa per dag! Det är självklart att detta för många småföretagare betyder mer tid hos kunden och mindre tid i kö.

Så har tex budfirman First Express kunnat sänks sina priser med 7% tack vare "Stockholmsförsökets positiva utfall med trafikminskning på 25%", som de skriver i sin reklam.

Handeln i city har ökat, och inga negativa effekter för stadens ekonomi, tillväxt eller sysselsättning har kunnat påvisas.
Dagligvaruhandelns omsättning har ökat med ca 4 %, både i innerstad, kransområden och i riket som helhet. Försäljningen av sällanköpsvaror har dessutom ökat mer i innerstaden (7 %) än i riket som helhet (5 %).
Turismen har inte drabbats negativt.

Arbetslösheten har inte ökat, och antalet jobb i tex detaljhandel eller åkerier har inte påverkats över huvud taget.

Stockholmarnas köpkraft har inte påverkats.

Samhällsekonomin:
Förseningar pga bilköerna i Stockholmstrafiken bedöms - utan trängselskatter - kosta samhället mellan 3-8 miljarder kronor varje år.
Den oberoende analysgruppen rapport - som gjorts av trafikforskningsföretaget Transek med en referensgrupp bestående av tekn dr Henrik Edwards (Vägverket), ekon dr Sofia Graan-Voorneveld (SIKA), professor Lars Hultkrnatz (Örebro universitet), professor Lars-Göran Mattson (KTH), professor Lena Nerhagen (VTI) och tekn dr Staffan Widlert (Rikstrafiken) - kom fram till följande slutsats:
Om trängselskattesystemet permanentas ger det ett betydande årligt samhällsekonomiskt överskott på ca 760 miljoner kronor. En investering som dessutom "betalar sig" på 4 år. Detta är en mycket kort återbetalningstid jämfört med tex vägbyggen som i bästa fall betalar sig på 15-25 år.

Slutsats:
Stadens eller länets ekonomi har inte blivit lidande på Stockholmsförsöket. Samhällsekonomiskt skulle en permanentning av systemet innebära en rejäl vinst!