Miljön har blivit bättre

Miljön har förbättrats tack vare Stockholmsförsöket. Främst upplevs detta som en bättre luftkvalitet av de som vistas i innerstaden.

Utvärderingen visar på följande effekter av Stockholmsförsöket:

¢ Utsläppen av koldioxid minskade med 14%
¢ Utsläppen av kväveoxider minskade med 7%
¢ Utsläppen av partiklar minskade med 9%
¢ Utsläppen av kolväten minskade med 15%.

De största förbättringarna av luften uppnåddes vid Klarastrandsleden, på Centralbron, på Valhallavägen och på Sveavägen.

De beräknade hälsoeffekterna på grund av mindre luftföroreningar tyder på att uppemot 25-30 förtida dödsfall per år kan undvikas.

Experterna som gjort analyserna konstaterar att detta är stora positiva effekter av en enskild åtgärd på kort tid.

Slutsats:
Målen med försöket, att förbättra staden miljö, har uppnåts