Cederschiöld löser inga problem men förvärrar många!


PRESSMEDDELANDE från Alternativ Stad

Alternativ Stad ser med tillfredsställelse att socialdemokraterna börjar tveka i Cederschiöldförhandlingarna. Uppgörelsen är en klimatkatastrof om den skulle vara en riktlinje för trafikutvecklingen globalt. Och trots den stora pengasatsningen på 140 miljarder kr till år 2030, löser den inte ens trafikproblemen i regionen utan förvärrar dem. Trängseln flerfaldigas enligt de beräkningar som gjorts. Regionen glesas ut ytterligare trots att bland andra EU ser “urban sprawl” som ett av de stora problemen i Europas större städer. Med de planerade motorledsbyggena ökar de avstånd som ska överbryggas. Koldioxidutsläppen beräknas öka med uppemot 80 procent om inte andra åtgärder tillkommer. Miljön tar ytterligare stryk. Andelen kollektivtrafikanter minskar jämfört med bilresandet.

Orimlig utgångspunkt

Utgångspunkten att vägtrafiken skulle tillåtas öka med 80 procent på några decennier och att denna ökning skulle kräva motorledssatsningar i storleksordningen 50 miljarder, är hopplöst antikverad. Vägtrafiken, som svarar för över 40 procent av de svenska koldioxidutsläppen, måste istället med en rad medel hållas tillbaka, inte stimuleras. Och detta sker enklast i storstäderna, där det är lättast att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken och där avstånden kan krympas genom medvetna åtgärder för att förtäta regionen och sätta stopp för avlägset belägna köpcentrum som kräver bil för att komma dit. Istället för den bilismstimulerande Förbifarten bör kombinationsalternativet utredas på ett seriöst sätt.

Låt stockholmarna vara med

Alternativ Stad uppmanar alliansregeringen och lokala makthavare att lägga Cederschiöldutredningen i papperskorgen och istället starta ett brett samråd med medborgarna i regionen om dess framtid. Stockholmarna har t ex tidigare uttalat att trängselavgifterna ska gå till kollektivtrafiken och det finns kilovis med dokument som visar att allmänheten inför de globala klimathoten och de lokala miljöhoten är beredda att ompröva mycket i den oljedrivna ekonomin. Det gäller särskilt den yngre generationen, den som ska betala kalaset en dag. Bara varannan stockholmare mellan 18-24 år bryr sig ens om att ta körkort. De har upptäckt att kollektivtrafiken ger dem större frihet. Se till exempel den starka och snabba reaktionen på förslaget i höstas att försämra nattrafiken i tunnelbanan.

Rimlig utgångspunkt

En utgångspunkt för ett sådant samråd måste vara frågan: orkar klimatet med en vägtrafiksatsning som denna om även andra städer i världen skulle välja samma linje? Var finns i så fall den mark som tillräckligt mycket biobränslen ska växa på och som samtidigt ska räcka till mat för en växande befolkning på jorden? Har regeringen några hittills hemliga siffror som visar att det skulle vara praktiskt möjligt att ersätta det hav av olja som bilismen redan idag använder och som med den snabba utvecklingen av privatbilismen i världen ständigt växer? Eller räknar regeringen med att stockholmsregionens bilresande ska kunna vara ett privilegierat undantag i världen?

Som Cederschiöldförslaget nu ligger går det stick i stäv med de ideliga försäkringarna från regeringen det senaste året om att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatfrågan. Såtillvida är infrastruktursatsningen i Stockholm en fråga om regeringens, och socialdemokraternas, trovärdighet i klimatfrågan.

Stockholm 17 dec 2007

Alternativ Stad/Miljöförbundet Jordens Vänner i Stockholm

Tel 643 70 51, e-post alt.stad@telia.com

Presskontakt Göran Folin, tel 601 94 14, e-post goran.folin@telia.com