PRESSMEDDELANDE

Kopia av skrivelse från Alternativ Stad, som är Stockholms lokalavdelning av Miljöförbundet Jordens Vänner, med krav på regeringen i trafikfrågan. Den har sänts till miljöministern, infrastrukturministern, finansministern och alliansens tre partiledare.

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

att. Andreas Carlgren

Vi slutdebatten fredagen den 15 september var samtliga partiledare rörande ense om att klimatfrågan är en ödesfråga för människans och naturens framtid och att den måste hanteras med kraft. Den nytillträdda miljöministern har i intervjuer med stor kraft understrukit detta. Vägen från ord till handling får inte vara för lång.

På global nivå svarar trafiken för ungefär 40 procent av växthusgaserna. Dess utsläpp måste drastiskt, och snabbt, minska. På regeringens bord ligger nu en fråga av stor vikt för framtiden – trafiken i stockholmsområdet.

Försöket med trängselavgifter visade vägen. Biltrafiken minskade, köerna kortades, miljön förbättrades, inte minst luftkvaliteten. Koldioxidutsläppen minskade med 14 procent i det avgiftsbelagda området, men också i hela stockholmsområdet. Kollektivtrafiken fick fler resenärer, bl a genom de nya busslinjer som infördes i samband med försöket.

I debatten som föregick folkomröstningen var kopplingen mellan trängselavgifter och kollektivtrafik stor också vad gäller användningen av inkomsterna från avgifterna – de skulle helt eller till övervägande del gå till utbyggnad och förbättring av kollektivtrafiken. En opinionsundersökning inför valet visade att 60 procent av regioninvånarna ville att de skulle satsas på kollektivtrafiken, 30 procent önskade en satsning på vägar.

I vår mening ligger lösningen på dagens och morrondagens trafikproblem i regionen i en kraftig förstärkning av det kollektiva resandet – av miljö- och klimatskäl men också för att detta gynnar den del av bilismen som även framöver behövs för transport av gods och människor. Inte minst kan en minskad bilism frigöra delar av de enorma markutrymmen som idag upptas av trafik, parkering mm. Det skulle göra det lättare att bygga en tätare stad, som i sin tur gör det enklare och billigare att kollektivtrafikera regionen.

Motsatsen till detta scenario ligger i en ytterligare utbyggnad av vägnätet, som enligt alla nationella och internationella erfarenheter ökar biltrafiken, därmed också utsläppen av växthusgaser, skadliga luftföroreningar, buller och andra miljöstörningar samt en ökning av personskador. Och detta utan att nämnvärt minska trängseln i centrum.


Mot den bakgrunden kräver vi att

  • trängselskatt fortsätter att tas ut utan onödig tidsspillan och att den övergår i trängselavgifter så snart detta är lagtekniskt möjligt
  • hela överskottet överförs till den nödvändiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen; inte minst pendeltågen har stora brister
  • statliga medel avsätts för att säkerställa att trängselförsökets satsning på utökad busstrafik kan fortsätta tills trängselskatten återinförs
  • planerna att bygga Förbifart Stockholm, Österleden och andra nya vägar, som spräckte Dennispaketet, skrotas
  • Citybanan byggs som beslutats eller att pengarna som avsatts för denna går till andra satsningar på kollektivtrafiken
  • förutsättningarna att utveckla kollektivtrafiken enligt riktlinjerna i den bifogade skriften ”Kollektivtrafik för bilistens behov” utreds

Vi vill slutligen understryka att trafikfrågan i Stockholm också har en internationell dimension, som måste beaktas. Även om den uppmätta minskningen av koldioxid är liten i det globala sammanhanget så kan den få stor räckvidd. Trängselfrågan följs med stort intresse världen över, från New York till Peking. Rätt hanterad kan den få stor spridningseffekt och placera Stockholm på världskartan. Som ett föredöme, som vågar utmana massbilismen och dess företrädare och bana väg för trafiklösningar som tar hotet från klimatförändringarna på allvar.

Stockholm den 16 oktober 2006

Alternativ Stad genom Göran Folin

Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Tel 08-643 70 51. E-post alt.stad@telia.com

Kontakt: Göran Folin, tel 08-601 94 14, e-post goran.folin@telia.com

Bilagor:
Skriften “Kollektivtrafik för bilistens behov”,
Flygbladet “Ja till trängselavgifter, pengarna till kollektivtrafiken”